Terapia pedagogiczna

Pierwsze trudności w życiu dzieci zaobserwować można już w ich wczesnym dzieciństwie tj. brak raczkowania lub nieprawidłowe raczkowanie, opóźniona mowa, trudności związane z zapinaniem guzików, potykanie się dziecka na „prostej” drodze, trudności z zapamiętaniem prostego wiersza, trudności z opanowaniem kierunków przestrzennych, jak również trudności w nauczeniu się jazdy na rowerku. Wszystkie te trudności mogą w przyszłości powodować niepowodzenia szkolne u dzieci.

Terapia pedagogiczna jest oddziaływaniem za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, które mają na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice).

Cele terapii pedagogicznej:

 • wszechstronny rozwój dziecka – jest to cel nadrzędny
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych
 • eliminowanie emocjonalnych i społecznych konsekwencji niepowodzeń szkolnych.

 

Terapia pedagogiczna skierowana jest do:

 • dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 • dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
 • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci ze specyficznymi trudności w opanowaniu umiejętności:
  • czytania – dysleksja
  • dobrego poziomu graficznego pisma – dysgrafia
  • poprawnego pisania – dysortografia
  • matematyki – dyskalkulia
 • dzieci o obniżonej sprawności manualnej
 • dzieci z zaburzeniami orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni
 • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
 • dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym
 • dzieci z zaburzoną lateralizacją dzieci
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)