Przedszkole AMIŚ

Od września 2014 roku pracuje Niepubliczne Przedszkole AMIŚ.
Przedszkole zlokalizowane jest obecnie w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 34.

 

Zapraszamy na stronę Przedszkola AMIŚ

http://przedszkole.ami.org.pl/

 


Pomieszczenia Przedszkola uzyskały pozytywną opinię:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora o spełnieniu warunków higieniczno
  -sanitarnych.
 • Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej o spełnieniu wymagań przepisów
  przeciwpożarowych.

Niepubliczne Przedszkole AMIŚ zostało wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola.
Do AMISIA przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pobyt dziecka w przedszkolu jest BEZPŁATNY.

Zapraszamy rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do przedszkola.

Celem Przedszkola AMIŚ jest:

 • Wspomaganie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.
 • Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego we
  wszystkich obszarach w zakresie dostępnym dla wychowanków.
 • Ścisła współpraca z rodziną w procesie rewalidacyjno -wychowawczym,
  uwzględniająca potrzeby rodziny dziecko niepełnosprawnego.

Zadania Przedszkola AMIŚ:

 • Prowadzenie procesu rewalidacyjnego w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej aktywności i motywacji do działania.
 • Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza terenem punktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć.
 • Przygotowanie do podjęcia edukacji na dalszych etapach poprzez kształcenie dojrzałości szkolnej.
 • Wybór najbardziej efektywnych metod i form pracy, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawności intelektualną.
 • Ścisła współpraca z rodzinami dzieci w celu ujednolicenia i intensyfikacji oddziaływań rewalidacyjnych.

W Przedszkolu  AMIŚ prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne.

Zajęcia grupowe:

 • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, w czasie których realizowane będą założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia dogoterapii,
 • zajęcia sensoplatyki,
 • zajęcia w Sali Doświadczania Świata,
 • nauka samoobsługi i samodzielności,
 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu,
 • wycieczki poza teren przedszkola.

Zajęcia indywidualne:

 • terapie psychologiczna,
 • terapia begawioralna,
 • terapia logopedyczna/neurologopedyczna,
 • terapia odruchy twarzy wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • terapia neurotaktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • terapia z tyflopedagogiem,
 • terapia z surdopedagogiem,
 • rehabilitacja ruchowa w tym kinezyterapia, rehabilitacja w kombinezonach,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia ręki.

Zajęcia indywidualne dobierane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowane do możliwości dzieci.

 

Kontakt do Przedszkola:

Niepubliczne Przedszkole AMIŚ

ul. Getta Żydowskiego 34

98-220 Zduńska Wola

tel. 43 675 95 07