Psychoterapia

Psychoterapia jest formą pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Z psychoterapii prowadzonej  w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać praktycznie wszyscy, którzy potrzebują leczenia metodami psychologicznymi.  

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesja odbywa się „twarzą w twarz”.

Jej celem jest zmiana przeżywania oraz zachowania na przynoszącą więcej satysfakcji zarówno sobie jak i otoczeniu. Nie jest to praca łatwa, jej wyniki zależą od zaangażowania i współpracy obu biorących w niej udział osób: pacjenta i terapeuty.

Głównym narzędziem jest rozmowa. Nie przypomina ona zwyczajnej wymiany zdań. Jej celem nie jest wymiana poglądów
a zrozumienie trudności i objawów pacjenta, oraz ich roli i znaczenia. Zrozumienie to umożliwia pożądaną zmianę. Rodzaj zmiany stanowi przedmiot kontraktu. Pacjent określa cele i zakres pracy, psycholog weryfikuje je, uwzględniając możliwości terapii oraz własne kompetencje i doświadczenie. Ostateczne cele i formy określa ustny kontrakt stanowiący formę partnerskiej umowy.
Jeżeli obie strony zgadzają się na wzajemne warunki i oczekiwania, rozpoczyna się terapia.

Psychoterapeuta zajmuje się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym różnych trudności psychologicznych:

 • depresja
 • samobójstwa
 • samookaleczanie się
 • zaburzenia lękowe
 • fobie specyfczne
 • fobie szkolne
 • natrętne myśli i działania
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia zachowania

Dorastanie jako start w samodzielne życie osobiste i społeczne jest okresem przejściowym między dzieciństwem a dorosłością. Można odnaleźć wiele zaskakujących opisów przekształceń całej struktury życia młodego człowieka, jakie dokonują się podczas okresu dorastania. Są to między innymi: zaburzenia równowagi psychicznej, zmiany w zakresie systemu ideałów i wartości, procesu kształtowania się własnej tożsamości oraz zmiany struktury relacji z rodzicami i otoczeniem.

Obecność niezrozumiałych i nie dających się ze sobą pogodzić sprzeczności w życiu psychicznym młodego człowieka jest charakterystyczna dla tego okresu rozwojowego. Poszukiwanie własnej tożsamości w okresie dorastania związane może być
z narastającymi w tym wieku problemami psychicznymi, dlatego też często odbywa się ono chaotycznie metodą prób i błędów, nie zawsze w sposób uświadomiony. Jest to czas, w którym młody człowiek poszukuje wyjścia z chaosu przeżyć i działań, zastanawia się nad sensem własnego istnienia i istnienia człowieka w ogóle. Jest to okres nasilonych konfliktów z rodzicami , czas wewnętrznego rozdarcia. Proces ciągłych zmian i przeobrażeń, które następują na poziomie fizjologicznym, którego efektem jest osiągnięcie dojrzałości seksualnej oraz zakończenie rozwoju fizycznego. Następują one również w sferze psychicznej, w obrazie własnej osoby i postrzegania rzeczywistości. Proces ten często wymaga wsparcia ze strony wykwalifikowanych psychoterapeutów.

Praca z problematyką typu:

 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój, duża chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości)
 • zaburzenia zachowania (antyspołeczne i agresywne)
 • poczucie rutyny i nudy
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwsze, czasami trudne, przeżycia miłości i zawodu
 • depresje
 • moczenie nocne
 • zaburzenia nerwicowe
 • obniżony nastrój i negatywizm
 • myśli i próby samobójcze
 • zaburzenia psychosomatycze
 • natręctwa
 • zaburzenia jedzenia
 • uzależnienia (np. od komputera)
 • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy  z koncentracją).