Nasze cele

Naszym celem jest pomaganie dzieciom w zdrowym, harmonijnym i bezpiecznym rozwoju już od pierwszych miesięcy życia.

1. Celem Fundacji jest:

 • praca terapeutyczna z udziałem zwierząt w placówkach, ośrodku, mieszkaniach prywatnych gdzie możliwe i wskazane jest prowadzenie terapii z udziałem zwierząt;
 • propagowanie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt;
 • wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt;
 • ochrona zdrowia poprzez prowadzenie terapii z udziałem zwierząt;
 • ochrona zdrowia;
 • popieranie wprowadzenia zwierząt w celach terapeutycznych do placówek służby zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków odwykowych, hospicjów i wszelkich innych placówek, gdzie wskazane byłoby prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt;
 • naukowe zbadanie przydatności terapii kontaktowej z udziałem zwierząt.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • terapię kontaktową z udziałem zwierząt;
 • prowadzenie placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw oraz innych imprez;
 • prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych;
 • działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,  a w szczególności osób z upośledzeniem umysłowym oraz takich, których niepełnosprawność powstała w wyniku wypadków komunikacyjnych;
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, pokazów w placówkach oświatowych  mających na celu naukę dzieci obcowania ze zwierzętami i integracje osób  niepełnosprawnych;
 • samokształcenie pozwalające lepiej propagować terapię z udziałem zwierząt;
 • działania mające na celu integracje osób niepełnosprawnych;
 • działalność szkoleniową;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, materiałów szkoleniowych, biuletynów,  kalendarzy i innych wydawnictw służących celom statutowym;
 • szkolenie i organizację wolontariatu;
 • zapoznanie i popularyzacja różnych form ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 • wyrabianie prawidłowych nawyków związanych z ochroną środowiska;
 • kształtowanie postawy szacunku do natury i jej zasobów;
 • inne działania realizujące cele statutowe.