01.04.2018-31.03.2019 „Z AMI KROKIEM DO PRZODU…” projekt dobiega końca

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” ze Zduńskiej Woli prowadząca Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI kończy realizację I- szego roku trwania projektu.  Dzięki pozyskanym środkom finansowym z PFRON oraz  środkom z 1% podatku Fundacja AMI miała możliwość zrealizowania I roku trzyletniego projektu „Z AMI KROKIEM DO PRZODU –bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.

Jeszcze do końca marca 2019 roku realizowany jest pierwszy okres projektu. Dzieci do tego czasu mogą bezpłatnie skorzystać z indywidualnego, intensywnego min. 2- 5 godzin tygodniowo wsparcia specjalistów.

Natomiast w dniach od 01.04.2019 do 02.04.2019 roku odbywać się będzie REKRUTACJA na drugi rok trwania projektu. Fundacja zaprasza Rodziców Dzieci niepełnosprawnych do skorzystania z bezpłatnych zajęć ze specjalistami.

Obecnie w projekcie bierze czynny udział 91 beneficjentów terenu z województwa łódzkiego, którzy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności i/lub o stopniu niepełnosprawności. Głównym celem i założeniem projektu była i jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym poprzez zwiększenie ich samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie poprzez organizację specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych.

Realizując zadanie Fundacja AMI dąży do tego, aby dzieci w przyszłości mogły być samodzielne, niezależne od opiekunów. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do 18 roku życia. W ramach projektu realizowanych jest aż 18 różnych form wsparcia. Do każdego uczestnika projektu zakłada się indywidualne podejście , dostosowując odpowiednio formy wsparcia do konkretnego przypadku chorobowego i postawionych do osiągnięcia celów. Mając na uwadze wszelkie dysfunkcje, zaburzenia zdiagnozowane, występujące u beneficjentów Fundacja AMI dla każdego dziecka przewiduje wsparcie od 2 do 5 form wsparcia.

Kompetencje i umiejętności, jakie rozwinie beneficjent projektu to: podniesienie własnej oceny, zwiększenie poziomu samoobsługi bądź samodzielności dzieci niepełnosprawnych, wzrost umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych, rozwój sprawności manualnych, zwrócenie uwagi na motorykę małą i dużą, poprawa orientacji przestrzennej, poprawa koncentracji uwagi, w tym również koordynacji wzrokowo-słuchowej, zmniejszenie problemów grafomotorycznych, rozwijanie procesów poznawczych, w tym logicznego myślenia, modyfikacja zachowań niepożądanych u dziecka, np. agresja, nadpobudliwość.

Zajęcia realizowane są w sposób ciągły, tj. przez okres 12-tu miesięcy, minimum 5 dni w tygodniu.  Beneficjenci podczas realizacji projektu nabędą lub rozwiną minimum 5 z 15 wskazanych umiejętności. Każdy uczestnik w I- szym roku trwania projektu – przez okres 12-tu miesięcy uczestniczył średnio od 2- 5 godzin bezpłatnych zajęć. Łącznie dzieci niepełnosprawne skorzystały z ponad 14 tysięcy godzin bezpłatnych zajęć.

Zajęcia prowadzi wysoko wyspecjalizowana kadra, tj. fizjoterapeuci, psycholodzy, logopedzi/neurologopedzi, kynoterapeuci, oligofrenopedagodzy, tyflopedagog/surdopedagog.

Oferowana pomoc ze strony AMI w ramach projektu  kierowana jest w stronę dzieci ze Zduńskiej Woli i okolic w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli.

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia: Kinesiology Taping, Rehabilitacja w kombinezonach, Terapia Polisensoryczna, Kinezyterapia, Terapia psychologiczna, Dogoterapia, Terapia pedagogiczna, Terapia logopedyczna, Terapia ręki, Terapia przez sztukę, PNF, Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, Terapia Wspomagana Komputerowo, Terapia Odruchów Twarzy, Terapia Neurotaktylna, Terapia Metodą FITS, Terapia Odruchy wzrokowo-słuchowe, Terapia Biofeedback.

Stałe i intensywne działania terapeutyczne przyczyniają się do poprawy funkcjonowania dziecka, poprawy jego stanu psychofizycznego, tym samym samodzielnej egzystencji w codziennym życiu.

Każde z prowadzonych zajęć są nietypowe i innowacyjne. Zduńskowolski Ośrodek Rehabilitacyjny AMI, który mieści się przy ul. Getta Żydowskiego 34, zaopatrzony jest w nowoczesne sprzęty, między innymi tablice multimedialne, komputery, nowoczesne technologie, sprzęty do pracy z osobami niepełnosprawnymi.  Podejmowanie czynnych i aktywnych działań względem dzieci i młodzieży – uczestników projektu przyczyniło się do przełamania u dzieci barier w komunikacji interpersonalnej, podejmowaniu inicjatywy własnej i motywacji do działania, kształtowania umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych  i czuciowych, zwiększenia poziomu samoobsługi, w tym samodzielności.  Podejmując pracę z dzieckiem niepełnosprawnym rozwinięta została potrzeba nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi. Dzieci stają się coraz bardziej otwarte, zaktywizowanie, skoncentrowane na konkretnym zadaniu, chętne do współpracy.

Systematyczny  udział w zajęciach, stała współpraca rodziców ze specjalistami  przyczynił się do poprawy stanu psychofizycznego i ogólnego funkcjonowania beneficjentów ostatecznych zadania.
Dzieci nabyły umiejętności aktywnego słuchania, wypowiadania się, odpowiedniego sygnalizowania własnych potrzeb, wzbogacenia słownictwa, budowania sygnałów służących do porozumiewania się.

W ramach zadania 2 projektu prowadzone jest poradnictwo społeczno-prawne polegające na udzielaniu informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.  Poradnictwo kierowane jest do osób, dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów prawnych oraz członków ich rodzin, a także osób z najbliższego otoczenia.

W zakresie poradnictwa celem jest pomoc dla otoczenia dziecka niepełnosprawnego, pozyskanie dodatkowych środków finansowych na leczenie i rehabilitację, zwiększenie dostępu do informacji, poprawa funkcjonowania w społeczeństwie dziecka niepełnosprawnego, zwiększenie świadomości rodziców o przysługujących  uprawnieniach, dostępnych usługach, sprzętach, pomoc w wypełnianiu dokumentacji na podstawie której dziecko niepełnosprawne może otrzymać dodatkowe uprawnienia, poznanie zasad uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, poznanie zasad zakupu ze środków PFRON, inne.

Oferując bogaty wachlarz specjalistycznych usług Fundacja AMI – specjaliści w niej zatrudnieni przyczyniają się do zmodyfikowania pewnych zachowań u dzieci, których często osoby postronne nie są w stanie zrozumieć, tym bardziej zaakceptować. Aby zastosować odpowiednie formy wsparcia dla dziecka Fundacja proponuje bezpłatne konsultacje u psychologa i fizjoterapeuty. To właśnie oni oceniają stan zdrowia dziecka, starają się do każdego dziecka dostosować odpowiednie, indywidualne formy terapii i rehabilitacji.

W pracy z dzieckiem ważne jest, aby zorganizować jak najlepsze wsparcie, zastosować odpowiednie  narzędzia i metody pracy, aby rezultaty były widoczne w przyszłości i prowadziły do poprawy funkcjonowania dzieci z deficytami rozwojowymi w społeczeństwie.

Projekt realizowany dzięki środkom PFRON i środkom z 1% podatku dla Fundacji AMI KRS0000246136.

To również dzięki Twojemu 1 % możliwa jest realizacja tak dużego wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych.

 

W dniach od 01.04.2019 – 02.04.2019 r Fundacja AMI prowadzić będzie rekrutację do II –go roku realizacji projektu „ Z AMI KROKEIM DO PRZODU- bezpłatna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat  – Zduńska Wola, ul . Getta Żydowskiego 34

Zastanawiasz się na co jest wykorzystywany twój 1 procent? Wejdź i przekonaj się sam www.ami.org.pl