01.04.2017 – 31.03.2019 projekt „AMI POMAGA – specjalistyczna pomoc dla dziecka niepełnosprawnego”

Dobiega koniec projektu pt.: „AMI Pomaga – specjalistyczna pomoc dla dziecka niepełnosprawnego” współfinansowanego ze środków PFRON i Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI realizowanego w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI nr 2 w Sieradzu. Projekt realizowany jest od kwietnia 2017 roku do końca marca 2019 roku. Rozłożony został na dwa okresy: I okres kwiecień 2017 – marzec 2018, II okres kwiecień 2018 – marzec 2019.

Projekt został sfinansowany ze środków PFRON oraz środków Fundacji AMI. Działanie skierowane było do dzieci i młodzieży do 18 roku życia, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/ stopień niepełnosprawności z terenów województwa łódzkiego. W ramach projektu przez dwa lata udział wzięło 50 dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w tym 48 dzieci poniżej 16 roku życia i 2 dzieci powyżej 16 roku życia. Każdy z uczestników mógł skorzystać od 2 do 5 godzin tygodniowo z 14 form wsparcia: Terapia Taktylna, Kinezyterapia, Masaż klasyczny, Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych, Terapia poznawczo-behawioralna, Terapia logopedyczna, Terapia odruchy twarzy, Terapia pedagogiczna, Terapia Ręki, Terapia polisensoryczna, Terapia wspomagana komputerowo, Terapia przez sztukę, Dogoterapia, Biofeedback. Każdemu z dzieci i młodzieży zostały przydzielone odpowiednie formy wsparcia, adekwatnie do posiadanych dysfunkcji i schorzeń. Do każdego uczestnika zespół pracujący w ramach projektu miał indywidualne podejście. Specjalistyczne zajęcia i rehabilitacja odbywała się indywidualnie (terapeuta-dziecko). Terapie realizowane były w sposób ciągły w 12 miesięcy (jeden okres realizacji projektu), przez minimum 5 dni w tygodniu.

Projekt miał głównie na celu pomoc w zwiększeniu samodzielności, funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz w wykonywaniu czynności samoobsługowych. Kompetencje jakie zostały rozwinięte przez ten czas, czy też wyuczone umiejętności przez beneficjentów to:

 • Poprawa funkcjonowania układu ruchowego, koordynacji ruchowej, napięcia mięśniowego, korekta wady budowy,
 • Wyrównanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych,
 • Nawiązanie przez dziecko prawidłowych kontaktów, w tym interpersonalnych,
 • Aktywizacja i otwarcie się dziecka izolowanego,
 • Zminimalizowanie, zniwelowanie lęków i barier u dziecka,
 • Podwyższenie samooceny dziecka,
 • Zwiększenie oraz podniesienie poziomu samoobsługi i samodzielności,
 • Wykształtowanie oraz nabycie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych,
 • Rozwój motoryki małej i dużej, rozwój sprawności manualnych,
 • Poprawa orientacji przestrzennej,
 • Poprawa koncentracji uwagi, w tym również koordynacji wzrokowo-słuchowej,
 • Zmniejszenie problemów grafomotorycznych,
 • Wyrobienie i podtrzymanie umiejętności sygnalizowania własnych potrzeb, w tym zbudowanie sygnałów służących komunikowania się,
 • Rozwój procesów poznawczych, w tym logicznego myślenia,
 • Zmodyfikowanie zachowań niepożądanych u dziecka, np. agresji, nadpobudliwości.

Działania zostały odpowiednio dobrane, tak aby beneficjenci niepełnosprawni mogli efektywnie z nich skorzystać i osiągnąć realne cele. Każdy z beneficjentów uzyskał minimum 5 z 15  podanych umiejętności.

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym AMI nr 2 w Sieradzu, prowadzonym przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w Zduńskiej Woli jest wykwalifikowana kadra posiadająca odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i niezbędne umiejętności oraz wykształcenie. Nasi terapeuci odpowiednio przygotowują własny warsztat do pracy z dzieckiem, chętnie współpracują z rodzicami /opiekunami prawnym dzieci, udzielają cennych rad i wskazówek co do dalszej pracy z dzieckiem w domu. Takie działania naszych terapeutów częściowo usprawniły obszary, w których występowały znaczne deficyty u beneficjentów projektu.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 w Sieradzu posiada odpowiedni sprzęt do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Jest wyposażony m.in. w: NEUROFORME, RehaCOM, wibratory neurologopedyczne i logopedyczne, tablice multimedialną z różnego rodzaju programami (takimi jak: Wspomaganie Rozwoju, Harmonijny Rozwój, Umiem Liczyć, Czytać, Pisać, Poznaję Świat), sprzęt rehabilitacyjny, bieżnię do ćwiczeń, platformę wibracyjną Galileo, podoskop, robota interaktywnego PHOTON, Magiczny Dywan, sprzęt do Biofeedbacku i wiele innych.