Rehabilitacja poprzez nowoczesne technologie i sprawdzone formy terapii

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ami” prowadzi wszechstronne działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Działania Fundacji możliwe są dzięki dofinansowaniu z PFRON oraz 1% podatku dla Fundacji AMI.

Na stronie PFRON ukazał się artykuł:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/rehabilitacja-poprzez-nowoczesne-technologie-i-sprawdzone-formy-terapii/

W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym AMI w Zduńskiej Woli a także w Sieradzu prowadzone są specjalistyczne zajęcia takie jak: Dogoterapia, Terapia wspomagana  komputerowo NEUROFORMA, C-EYE oraz kombinezony kosmiczne (typu DUNAG 02), Upsee, SpiderSuit.

Więcej informacji poniżej:

Dogoterapia (kynoterapia)

Jest jedną z naturalnych form wspomagania rehabilitacji i leczenia osób niepełnosprawnych poprzez zabawy i ćwiczenia z odpowiednio wyszkolonymi psami. Taką formą rehabilitacji objęte są dzieci upośledzone ruchowo i umysłowo (zespół Downa, porażenie mózgowe, autyzm, ADHD, niedowład kończyn, zespół wiotkiego dziecka oraz wiele innych). Dogoterapia nie tylko przyczynia się do przywracania sprawności fizycznej, ale poprzez bezpośredni kontakt z psem rozwija sferę emocjonalną. Podstawowym działaniem tego typu terapii kontaktowej jest nawiązanie psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza proces rehabilitacji oraz ma korzystny wpływ na rozwój psychofizyczny naszych małych podopiecznych. Różni się ona od tradycyjnych form rehabilitacjim dlatego jest dla dziecka  atrakcyjna ciekawa, aktywuje je do ćwiczeń, działania, myślenia a tym samym pobudza jego naturalny rozwój.

Dogoterapia daje bardzo dużo możliwości, otwiera wiele dróg prowadzących do psychiki i wnętrza małego pacjenta. Stabilizuje skrajne emocje, wycisza, zwiększa poczucie bezpieczeństwa, pozwala lepiej panować nad emocjami, wzmacnia poczucie odpowiedzialności, niweluje blokady, lęk przez zwierzętami, sprawia, że dziecko łatwiej nawiązuje kontakty a także minimalizuje zachowania niepożądane, podnosi koncentrację uwagi, buduje poczucie własnej wartości.

  

 

Rehabilitacja w kombinezonach

Ćwiczenia w kombinezonach kosmicznych (orteza rehabilitacyjna typu DUNAG 02). Ta metoda pracy jest skuteczna zwłaszcza u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i składa się na prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych u dzieci i młodzieży
z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, u których występuje zakłócenie postawy i aktywności ruchowej. Oferta rehabilitacyjna DUNAG 02 składa się z następujących elementów: kamizelki, spodenek, podpór kolanowych i stopnych, między którymi indywidualnie rozmieszczone są elementy ciągnięte naciągi. Wyżej wymienione elementy sposób równoważący, utrudniający, zastępujący, korygujący jak i wspomagający oddziaływują prioprioceptywnie na układ biomechaniczny pacjenta powodując optymalne ustawienie poszczególnych elementów ciała względem siebie i na tej bazie następuje utrwalanie prawidłowych lub zbliżonych do prawidłowych wzorców ruchowych. Poprzez docisk tzw. Hypergrawitację budowane jest również napięcie w centrum, co z kolei umożliwia pacjentom na zwiększoną kontrolę nad poszczególnymi elementami ciała jak i podczas ruchu kodowanie prawidłowych wzorców ruchowych. Głównym celem rehabilitacyjnym przy zastosowaniu tej metody jest: poprawa propiocepcji, redukcja patologicznych odruchów, przywracanie prawidłowej postawy ciała oraz wzorca ruchowego, zapewnienie zewnętrznej stabilizacji ciała, utrwalanie wyuczonych umiejętności ruchowych, zwiększenie kontroli nad poszczególnymi elementami ciała.

 

 

 

W Fundacji AMI prowadzona jest rehabilitacja w kombinezonach DUANG 02 oraz  kombinezonach Upsee oraz SpiderSuit.

Upsee to wyjątkowy kombinezon przeznaczony do pionizacji i nauki chodu, który wspiera aktywny tryb życia dziecka. Przeznaczony dla dzieci z dysfunkcjami nerwowo-mięśniowymi, w tym dla dzieci z: zaburzeniami napięcia mięśniowego; uszkodzeniami neurologicznymi (porażenie spastyczne, mózgowe porażenie dziecięce, rozszczep kręgosłupa, przepuklina oponowo rdzeniowa); opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym. Dzięki Upsee dzieci mogą aktywnie uczestniczyć w zabawie
z rówieśnikami, spacerze i wielu domowych czynnościach.

 

  

 

Kombinezon SpiderSuit stworzony jest w celu korekcji wadliwych postaw wśród pacjentów cierpiących na schorzenia OUN, który przebieg związany jest ze zmianami zaistniałymi wskutek wad rozwojowych okresu prenatalnego (MPDz, mutacje genetyczne) jak i wielu schorzeń neurologicznych oraz ortopedycznych nabytych w trakcie życia ( udar, urazy mózgu, zaniki mięśniowe itp.). Orteza Spider suit jest doskonałym narzędziem rehabilitacyjnym, które nie tylko wspomaga proces usprawniania, ale ma również znaczący wpływ na skrócenie czasu terapii.

 

Można go używać jako całość (czapeczki, kamizelki, spodenek, nakolanników, kortezy kończyny górnej, butów) łącząc go elastycznymi konektorami lub tez każdy z ww. elementów każdy z osobna. Orteza Spider Suit posiada system metalowych oczek, które wykorzystuje się w pracy z pacjentem min. W UGUL-u w „pająku” . samo umiejscowienie metalowych oczek pozwala w wielu przypadkach na zrezygnowanie skórzanego pasa stanowiącego bazę „pająka” co przyśpiesza przygotowanie pracy.

 

Efekty z zastosowania kombinezonu SpiderSuit: zewnętrzna stabilizacja tułowia, normalizacja tonu mięśniowego, nauka i poprawa techniki chodu, korekcja pozycji ciała, pozytywny wpływ na układ westykularny, wspomaganie słabych mięśni, stymulacja sensomotoryczna., redukcja odruchów patologicznych., dynamiczna korekcja nerwowo-mięśniowa, zwiększenie siły
i wytrzymałości mięśniowej, poprawa balansu i koordynacji ruchowej, zwiększenie uwapnienia kości, rozwój umiejętności ruchowej umożliwiających funkcjonalną niezależność, zmniejszenie ryzyka podwichnięć w stawach biodrowych, polepszenie propriocepcji, stymulacja mózgu oraz usprawnienia pracy CUN, wpływ na rozwój zarówno ruchów globalnych, jak i precyzyjnych.

 

    

  

 

Terapia wspomagana komputerowo

Obok rehabilitacji za pomocą ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta, stosowana jest również rehabilitacja wspomagana komputerowo, za pomocą programów RehaCom, NEUROFORMA czy systemu C-EYE oraz innych systemów komputerowych. Celem jest: poprawa sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu tj. pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa.

Ośrodek rehabilitacyjny AMI w Zduńskiej Woli jako jedyny w powiecie posiada nowoczesne technologie, sprzęty do pracy z osobami niepełnosprawnymi. 

RehaCom jest programem komputerowym, który służy do rehabilitacji funkcji poznawczych.

Program składa się z kilkudziesięciu modułów zaprojektowanych do ćwiczenia wybranych funkcji, np. pamięci, uwagi, funkcji wzrokowo-przestrzennych i innych. Każdy z nich zawiera ćwiczenia o stopniowanych poziomach trudności. Interfejs programu jest dostosowany do potrzeb osób z różnorodnymi trudnościami zarówno poznawczymi, jak i motorycznymi. RehaCom obsługiwany jest przy pomocy specjalnego panelu wyposażonego w duże i wyraźnie oznakowane przyciski, dzięki czemu mogą się nim posługiwać osoby z niedowładami. Terapeutycznym celem metody RehaCom jest poprawa sprawności przy wszystkich rodzajach zaburzeń funkcji poznawczych mózgu (pamięć, koncentracja, uwaga, koordynacja psychoruchowa).

 

NEUROFORMA jest to nowoczesny sprzęt do rehabilitacji funkcji ruchowo – poznawczych i kontroli równowagi, stworzony przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii. NEUROFORMA wykorzystuje technologie wirtualnej rzeczywistości oraz rejestracji ruchów 2D i 3D. Stanowisko do ćwiczeń NEUROFORMA zostało wzbogacone o moduł ćwiczeń równowagi
z platformą posturograficzną. Na nowy moduł składają się: ćwiczenia równowagi angażujące funkcje ruchowe i poznawcze, platforma do rehabilitacji równowagi oraz barierka asekuracyjna. Każde z ćwiczeń ma aż 28 poziomów trudności
i możliwości ustawiania kierunku wychylenia.

  

 

C-EYE „Cyber Oko” jest to moduł neurorehabilitacji służący do usprawniania pracy mózgu dziecka. Właściwości modułu dają możliwość stymulacji językowych, wzrokowo-przestrzennych, pamięci, myślenia, umiejętności komunikacji. Dla chorego to niezwykle ważny aspekt, który w efekcie ma realną szansę wpłynąć na poprawę jakości jego życia. Moduł komunikacji i rozrywki – są w nim zawarte plansze z różnymi obrazkami oraz gotowe komunikaty, które pomagają w porozumiewaniu się pacjenta z otoczeniem. Rozwiązania zostały tak przygotowane, że możliwe jest nawet prowadzenie dialogu. Osoby bardziej zaawansowanew korzystaniu z C-EYE® mogą skorzystać z „wirtualnych klawiatur”, które dają możliwość wpisywania dowolnych treści za pomocą wzroku i zapisywania ich w pamięci systemu. Wszystkie wprowadzana teksty mogą zostać odczytane automatycznie przez lektora.