2022 Projekt „Małymi krokami do celu – zajęcia specjalistyczne w PRODROBOCIE i Sali doświadczania Świata”

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w okresie 09.08.2022 r. do 23.11.2022 r. będzie realizowała projekt – zadanie publiczne pn.  „Małymi krokami do celu – zajęcia specjalistyczne w PRODROBOCIE i Sali doświadczania świata”.

Zadanie współfinansowane jest z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środkom Powiatu Zduńskowolskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 roku życia posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności  zamieszkująca  powiatu zduńskowolski.


Celem głównym projektu jest włączenie społeczne 2 osób niepełnosprawnych oraz poprawa ich stanu zdrowia  w okresie 09.08.2022 do 23.11.2022 poprzez organizację 40 godzin specjalistycznych zajęć w nowoczesnym urządzeniu PRODROBOT.

Ponadto, umożliwiając organizację – tym samym udział dzieci niepełnosprawnych w zajęciach następuje poprawa  stanu zdrowia dzieci, jak również poprawa warunków sprzyjających egzystencji i usamodzielnieniu się dzieci niepełnosprawnych. 

Dzięki realizacji indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, poprawę ich rozwoju psychoruchowego, fizycznego dajemy szansę tym samym możliwość funkcjonowania tych osób w środowisku, otoczeniu.


Do realizacji celu głównego przyczynią się cele szczegółowe, tzn.: kompetencje jakie zostaną rozwinięte lub jakie umiejętności zostaną wyuczone przez beneficjentów ostatecznych projektu, tj:

  1. Poprawa rozwoju ruchowego
  2. Poprawa technik chodu
  3. Nauka chodu
  4. Poprawa koncentracji uwagi
  5. Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
  6. Kształtowanie umiejętności percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych, czuciowych
  7. Podniesienie poziomu samoobsługi lub samodzielności osób niepełnosprawnych
  8. Poprawa orientacji przestrzennej
  9. Uaktywnienie się i otwarcie się dziecka
  10. Rozwinięcie procesów poznawczych w tym logicznego myślenia

Jako jedyna placówka w województwie łódzkim, a 9-ta w Polsce posiadamy Prodrobota – który jest nowoczesnym urządzeniem do nauki chodu. Jego zadaniem jest jest uczenie chodu dzieci z dysfunkcjami chodu, ruchu. Umożliwiając zastosowanie i korzystanie z takiego rodzaju sprzętu uczestnik zajęć na miarę własnych możliwości ma możliwość wykonywania dodatkowych ćwiczeń, np. przysiady, ruchy kończyn dolnych, które imitują jazdę na rowerze, wymachy naprzemienne nóg o zakresie i prędkości dobieranej i dostosowanej do uczestnika zajęć.

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków:

 

 

 

 

 

Projekt
„Małymi krokami do celu – zajęcia specjalistyczne w PRODROBOCIE i Sali doświadczania świata”
współfinansowany jest ze środków PFRON oraz środków Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
Całkowita wartość projektu 2 500,00 zł
Kwota dofinansowana ze środków PFRON 2 500,00 zł
Zakup środków trwałych 0,00 zł
Obowiązek informacyjny: