2021 Projekt „ROBONOGI – specjalistyczna rehabilitacja w robocie” współ. ze środków Województwa Łódzkiego

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI w okresie 02.08.2021 r. do 31.12.2021 r. będzie realizowała projekt – zadanie pn „ROBONOGI – specjalistyczna rehabilitacja w robocie”. Zadanie realizowane jest dzięki środkom otrzymanym od Województwa Łódzkiego oraz środków z 1% pozyskanych dla Fundacji AMI.

Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież do 18 roku życia posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz zamieszkująca teren województwa łódzkiego, w tym między innymi powiaty: łaski, sieradzki, zduńskowolski.

Głównym celem zadania-projektu jest włączenie społeczne 10 –ciu osób niepełnosprawnych oraz poprawa ich stanu zdrowia poprzez organizację łącznie 200 godzin zajęć specjalistycznych, w tym dla każdego dziecka 20 godzin (tj.10godzin -zajęć rehabilitacji w nowoczesnym sprzęcie jakim jest Prodrobot oraz 10 godzin – zajęć w Sali Doświadczania Świata z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Jako jedyna placówka w województwie łódzkim, a 9-ta w Polsce posiadamy Prodrobota- który jest nowoczesnym urządzeniem do nauki chodu. Jego zadaniem jest jest uczenie chodu dzieci z dysfunkcjami chodu, ruchu. Umożliwiając zastosowanie i korzystanie z takiego rodzaju sprzętu uczestnik zajęć na miarę własnych możliwości ma możliwość wykonywania dodatkowych ćwiczeń, np. przysiady, ruchy kończyn dolnych, które imitują jazdę na rowerze, wymachy naprzemienne nóg o zakresie i prędkości dobieranej i dostosowanej do uczestnika zajęć.

Umożliwiając organizację tym samym udział dzieci i młodzieży w zajęciach następuje poprawa ich stanu zdrowia, jak również poprawa warunków sprzyjających egzystencji i usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych. Poprzez prowadzenie indywidualnych zajęć mających na celu usprawnianie, nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych poprawę ich rozwoju psychoruchowego, fizycznego, dajemy szansę na możliwość funkcjonowania tych osób w otoczeniu.

 

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Województwa Łódzkiego.

http://www.lodzkie.pl