2019-2021 Projekt AMIsiowa Kraina Dziecka II Żłobek w Zduńskiej Woli

Projekt AMIsiowa Kraina II  (Zduńska Wola)

realizowany w okresie 01.09.2019-30.04.2021

W Żłobku AMIsiowej Krainie Dziecka w Zduńskiej Woli zakończyła się realizacja projektu „AMIsiowa Kraina Dziecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu było umożliwienie powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, lub utrzymaniem zatrudnienia lub uzyskaniem zatrudnienia 26 rodziców/opiekunów, które uczą się, pracują lub zamieszkują województwo łódzkie powiat zduńskowolski
Cel główny został osiągnięty dzięki realizacji celu szczegółowego zapewnienie opieki dla dzieci w ramach utworzonych 26 miejsc opieki żłobkowej dzieci od 12 miesiąca do 3 lat, również w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami
Poprzez działania projektowe zwiększone zostały szanse na zatrudnienie oraz utrzymanie pracy osobom, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez zastosowanie kompleksowych działań w postaci zapewnienia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
W ramach pobytu dzieci w żłobku realizowane były zajęcia dodatkowe, które wpływały wszechstronnie na ich rozwój dzieci:
  • Dogoterapia (80godz) Dzieci uczyły się właściwych postaw w stosunku do zwierząt
  • Rytmika  (76godz) Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi
  • Logopeda (76 godz) Dzieci wyrabiały wszechstronną umiejętność mowy
  • Gimnastyka korekcyjna (80godz) Celem zajęć z gimnastyki korekcyjnej było doprowadzenie do pełnej sprawności ruchowej i korekcja wad postawy czy nieprawidłowych wzorców ruchowych
  • Zabawy z angielskim (76godz) Zajęcia pozwalały dzieciom osłuchać się z językiem jak i nauka piosenek
  • Sensoplastyka (80godz)  Poprzez te zajęcia dzieci stymulowały swoje zmysły, ale także rozwijały spontaniczną aktywność
  • Integracja sensoryczna (80 godz) Dzieci przełamywały bariery tudzież  zaburzenia integracji sensorycznej
Należy zauważyć iż rezultatem podejmowanych działań zostało zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci instytucjonalnej, co umożliwiło łączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób. Tym samym projekt (poprzez stworzenie Żłobka) przyczynił się do realizacji wskazanego celu szczegółowego RPO WŁ tj. wzrostu poziomu aktywności zawodowej os. spraw. opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Dodatkowy innowacyjny cel szczegółowy na terenie powiatu to umożliwienie minimum 2 dzieciom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczności lokalnej i normalnym funkcjonowaniu a im rodzicom możliwość powrotu do pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub też utrzymanie zatrudnienia
Projekt skierowany do GD z woj. łódzkiego. W przypadku osób fizycznych uczą się/ pracują lub zamieszkują na terenie
powiatu zduńskowolskiego, na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów KC.
Grupę docelową stanowiły osóby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze
względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, osoby które nie wróciły na rynek
pracy po okresie urodzenia dziecka) jak również osoby pracujące które dzięki udziałowi w projekcie utrzymały
zatrudnienie.
Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 46 osób (44K) i 2(M) niezależnie od wieku wykształcenia i
stanu zdrowia z powiatu zduńskowolskiego.
Integracyjny charakter placówki został osiągnięty dzięki wsparciu 3 niepełnosprawnych dzieci.