Przedszkole AMIŚ

Od września 2014 roku pracuje Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Terapeutyczno-Przedszkolny AMIŚ. Przedszkole zlokalizowane jest obecnie w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 34

 

Zapraszamy na stronę Przedszkola AMIŚ: http://przedszkole.ami.org.pl/

 


Pomieszczenia Punktu Przedszkolnego uzyskały pozytywną opinię:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora o spełnieniu warunków higieniczno
  -sanitarnych.
 • Komendanta Miejskiej Straży Pożarnej o spełnieniu wymagań przepisów
  przeciwpożarowych.

Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny AMIŚ został wpisany do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola.
Do AMISIA przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pobyt dziecka w przedszkolu jest BEZPŁATNY.

Zapraszamy rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do przedszkola.

Celem Punktu Przedszkolnego AMIŚ jest:

 • Wspomaganie indywidualnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami.
 • Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego we
  wszystkich obszarach w zakresie dostępnym dla wychowanków.
 • Ścisła współpraca z rodziną w procesie rewalidacyjno -wychowawczym,
  uwzględniająca potrzeby rodziny dziecko niepełnosprawnego.

Zadania Punktu Przedszkolnego AMIŚ

 • Prowadzenie procesu rewalidacyjnego w oparciu o indywidualne programy
  edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego
  własnej aktywności i motywacji do działania.
 • Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza terenem punktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej
  i wyrażania własnych przeżyć.
 • Przygotowanie do podjęcia edukacji na dalszych etapach poprzez kształcenie
  dojrzałości szkolnej.
 • Wybór najbardziej efektywnych metod i form pracy, dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawności intelektualną.
 • Ścisła współpraca z rodzinami dzieci w celu ujednolicenia i intensyfikacji
  oddziaływań rewalidacyjnych.

W Punkcie Przedszkolnym AMIŚ prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne.
Zajęcia grupowe:

 • zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, w czasie których realizowane będą założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne,
 • zajęcia plastyczne;
 • nauka samoobsługi i samodzielności,
 • spacery i zabawy na świeżym powietrzu,
 • wycieczki poza teren przedszkola.

Zajęcia indywidualne:

 • terapie psychologiczna,
 • logopedia,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • muzykoterapia;
 • dogoterapia,
 • rehabilitacja w kombinezonach Dunag 2;
 • terapia taktylna.

Zajęcia indywidualne dobierane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowane do możliwości dzieci.

 

Kontakt do Przedszkola:

Punkt Przedszkolny AMIŚ

ul. Getta Żydowskiego 34

98-220 Zduńska Wola

tel. 43 675 95 07