AMI pomaga – bezpłatna rehabilitacja dzieci w Sieradzu

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym Ami nr 2 w Sieradzu odbywa się I rok projektu „AMI Pomaga – specjalistyczna pomoc dla dziecka niepełnosprawnego”.
W projekcie udział bierze 35 dzieci niepełnosprawnych z różnych miejscowości województwa łódzkiego. Dzieci korzystają od 2 do nawet 5 godzin tygodniowo. Wielorakie formy i metody w projekcie mają pomóc w poprawie stanu fizycznego, emocjonalnego
i poznawczego w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Metody oraz formy wsparcia zostały dostosowane do potrzeb oraz możliwości naszych podopiecznych. W ramach projektu odbywają się nieodpłatne zajęcia z zakresu: Kinezyterapia, Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna, Masaż Klasyczny, Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, Terapia Logopedyczna, Terapia Odruchy Twarzy, Terapia Pedagogiczna, Terapia Ręki, Terapia Polisensoryczna, Terapia Wspomagana Komputerowo,  Terapia przez sztukę, Terapia poznawczo-behawioralna.

Podczas takich zajęć jak Kinezyterapia, Neurosensomotoryczna Terapia Taktylna, Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych oraz masaż klasyczny dzieci nabywają
u nas czynności samoobsługowe i prawidłowe wzorce ruchowe. Obniża się ich napięcie nerwowe i mięśniowe, a także usprawnia się ich czucie oraz pobudza mięśnie.

W trakcie zajęć z terapii logopedycznej i terapii odruchów twarzy u beneficjenta zostaje usprawniania komunikacja oraz wiele innych funkcji tj. pokarmowych, wzrokowych, słuchowych i emocjonalnych. Dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe i fonacyjne. Terapeuci przeprowadzają  neuro-masaż, rozciągają mięśnie i nerwy twarzy oraz usprawnią mimikę.

Terapia pedagogiczna u naszych beneficjentów rozwija sferę poznawczą, emocjonalno-motywacyjną, pozwala im na zdobycie wiedzy i umiejętności szkolnych.

Dzieci podczas zajęć z terapii ręki udoskonalają małą motorykę. Z tej formy wsparcia korzystają dzieci mające problem w czynnościach samoobsługowych, manualnych,
z pisaniem, czy też zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

W projekcie również dostępne są zajęcia z zakresu EEG Biofeedback, dzięki którym beneficjenci mogą odbywać treningi oparte na wzmacnianiu pożądanych częstotliwości fal mózgowych oraz hamowaniu częstotliwości niepożądanych. Terapia ta poprawia koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, nastrój i sen.

Zajęcia dogoterapii dają naszym podopiecznym wiele radości,  zadowolenia
i motywacji do dalszych działań. Ta forma wsparcia aktywizuje niemalże wszystkie zmysły oraz jest ciekawym oraz atrakcyjnym rozwiązaniem w rehabilitacji.

Podczas terapii polisensorycznej dzieci poznają i doświadczają świat poprzez wszelkie zmysły. Terapeuci wpływają na wszechstronny rozwój beneficjenta poprzez stymulację wzroku, słuchu, węchu, dotyku i ruchu. Dostarczają im poczucie bezpieczeństwa, radości, kształcą komunikację, sprawność manualną i ruchową.

W projekcie pomagamy też poprzez sztukę. Dzieci wykonują różne czynności przy wykorzystaniu grafiki, rzeźby, głosu, instrumentów muzycznych, książek, tańca odgrywania ról. Poszerzają swoje zainteresowania, rozładowują negatywne napięcia i emocje.

Biorąc pod uwagę obecną technologię komputerową można stosować tzw. wirtualną rehabilitację. Terapia wspomagana komputerowo pomaga naszym beneficjentom w pamięci, koncentracji oraz koordynacji psychoruchowej. W naszym ośrodku wykorzystujemy urządzenie RehaCom, które obsługiwane jest przy pomocy specjalnego panelu wyposażonego w duże i wyraźne przyciski, co daje możliwość stosowania go nawet u dzieci z niedowładem. Posiadamy też nowoczesny sprzęt NEUROFORMA. Jest to komputerowy system wspomagający rehabilitację neurologiczną, w tym prowadzenie rehabilitacji ruchowej
i poznawczej. Oprogramowanie zostało stworzone przez ekspertów-praktyków z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii. W programie obraz wykonywanego ruchu prezentowany jest na ekranie komputera i pozwala beneficjentowi na dokładne odwzorowanie prezentowanych ćwiczeń.

W trakcie zajęć z terapii poznawczo-behawioralnej u dzieci niwelowane są złe stany emocjonalne i nieprawidłowe zachowania, podczas analizy czynników wpływających na zachowanie beneficjenta, uwzględniając przy tym wewnętrzne procesy psychiczne.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON.